Category Archive News

Byprojectrescue

(English) RESCUE TEACHERS WEBINAR 1

В момента няма на разположение на български език

Byprojectrescue

(English) November 2017 – World Vision Romania

В момента няма на разположение на български език

Byprojectrescue

Представител на проект „RESCUE“ премина обучение по „Информация и разпространение на резултати от проекти по програма „Еразъм+““

В периода 5-7 април представител на екипа по проект „RESCUE“ от Румъния посети работния семинар „RezultatE+“ – http://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/953. Националната агенция за управление на програма „Еразъм+“ в Румъния организира събитието в подкрепа на проектните екипи по програмата за изграждане на умения за подготовка на информационни кампании и планиране на събития. Семинарът бе посетен от над 40 участници от различни организации. В края на събитието участниците имаха по-ясна представа за понятия като „разпространение и използване на резултати“ и по-добра готовност за изработване на стратегически планове за разпространение на резултати от проекти. От името на водещия партньор по проект „RESCUE“ – World Vision Romania – присъства г-н Космин Григореску.

Byprojectrescue

Ранно излизане от училище в Румъния

През м. март и м. април 2017 г. учителите в две партниращи по проект RESCUE училища в Румъния – училище „Кошерени“, окръг Яломица и училище „Михай Давид“ в гр. Негрещ, окръг Васлуй – взеха активно участие в събирането на данни за ОУ в своите училища, както и в училища в съседните общности. Бяха

раздадени 100 въпросника и бяха проведени 39 интервюта с учители, директори и други заинтересовани страни в училищата в опит да се документират силните и слабите страни, възможностите и заплахите, с които учителите се сблъскват, за да участват ефективно в превенцията на и интервенцията при ОУ. Останахме с много добри впечатления от степента на ангажираност и интереса на респондентите, като се има предвид, че голяма част от тях не преподават в партниращите училища. За нас това се обяснява с факта, че учителите са осъзнали по-добре своята роля и отговорност в превенцията и борбата с ОУ в техните училища.

Byprojectrescue

Проект „RESCUE“ стартира в гр. Негрещ, Румъния

На 2-ри май 2017 г.  World Vision Romania и техният партньор по проект „RESCUE“ – училище „Михай Давид“ в гр. Негрещ – дадоха официален старт на проекта в тяхната общност. На събитието присъстваха учителите, заедно с директора на училището и техни колеги от други училища в града и съседните селски общности, както и представители на окръжния училищен инспекторат, местното полицейско поделение, социалните служби, ученическия съвет и местния съвет. Проектът бе радушно посрещнат от публиката, която призна необходимостта от подобна интервенция в общността. Присъствалите ученици потвърдиха случаите на ОУ в училище. Те се ангажираха да обединят усилия с учителите си в подкрепа на техните връстници, заплашени от ОУ. Проведената дискусия убеди окръжния училищен инспекторат в значението на планираната интервенция. Те предложиха екипът за управление да разшири пилотирането на инструментите за превенция на ОУ извън границите на партниращото училище, за което обещаха да съдействат. Събитието имаше важна роля за повишаване на информираността сред най-важните институционални заинтересовани страни на местно и общинско ниво в общия контекст на превенция на ОУ.

Byprojectrescue

Първа среща по проект „RESCUE“ в Малта

През м. октомври 2016 г. партньорите се срещнаха в Малта за подробно обсъждане на проекта и на различни задачи на консорциума. Срещата беше успешна и всички партньори показаха, че имат ясна представа за своите съответни роли по време на проекта. Следващата партньорска среща ще се състои в гр. София, България през м. юли 2017 г.