Ранно излизане от училище в Румъния

Byprojectrescue

Ранно излизане от училище в Румъния

През м. март и м. април 2017 г. учителите в две партниращи по проект RESCUE училища в Румъния – училище „Кошерени“, окръг Яломица и училище „Михай Давид“ в гр. Негрещ, окръг Васлуй – взеха активно участие в събирането на данни за ОУ в своите училища, както и в училища в съседните общности. Бяха

раздадени 100 въпросника и бяха проведени 39 интервюта с учители, директори и други заинтересовани страни в училищата в опит да се документират силните и слабите страни, възможностите и заплахите, с които учителите се сблъскват, за да участват ефективно в превенцията на и интервенцията при ОУ. Останахме с много добри впечатления от степента на ангажираност и интереса на респондентите, като се има предвид, че голяма част от тях не преподават в партниращите училища. За нас това се обяснява с факта, че учителите са осъзнали по-добре своята роля и отговорност в превенцията и борбата с ОУ в техните училища.

About the author

projectrescue administrator

Leave a Reply