IO 1 – Анализ на ресурсите, свързани със сътрудничеството по въпроси, свързани с преждевременното напускане на училище превенция – ПНУ, на равнище ЕС.

IO 1 – Анализ на ресурсите, свързани със сътрудничеството по
въпроси, свързани с преждевременното напускане на училище
превенция – ПНУ, на равнище ЕС.

Беше извършен задълбочен анализ на съществуващите проучвания, най-
добрите практики за сътрудничество между учителите в училищата и между
училищата и обществото, както и изследователски работи по въпроси, свързани
с ПНУ, на ниво ЕС и служеха като отправна точка за експертите за разработване
на инструменти и механизми за предотвратяване на ПНУ. по време на проекта.

IO 1 RESCUE-transnational-report_BG

IO 1 RESCUE-Interview-Report_BG