Партньори

Фондация WORLD VISION ROMANIA – Румъния – www.worldvision.ro

World Vision Romania (WVR) е християнска (нестопанска и неправителствена) фондация, която изпълнява програми за развитие на общността, както и програми за застъпничество и хуманитарна помощ най-вече в селските райони, в които централно място е отредено на благосъстоянието на децата. Нашата организация е насочена към работата с деца, техните семейства и общности, които подкрепяме в усилията им за успешно справяне с предизвикателствата на бедността и несправедливостта. Вдъхновени от нашите християнски ценности, ние работим с най-уязвимите хора, независимо от религия, расова и етническа принадлежност и пол. В продължение на 25-годишната си дейност в Румъния, WVR е оказала съдействие на над 500 000 деца и възрастни. Към настоящия момент обект на наша подкрепа са над 20 000 деца и 25 000 възрастни в 316 общини в Румъния. Осъществяваме цялата си дейност с 435 постоянни служители и над 1000 доброволци. Нашите екипи работят в рамките на шест програми за регионално развитие (структури на регионалното развитие, които реализират продължаващи програми в целеви общности за период до 15 години без прекъсване), на територията на цялата страна (чрез проекти, финансирани от структурните инструменти на ЕС). Всички сфери на експертен опит на фондацията са изградени във връзка с благосъстоянието на децата. Те са: образование, здравеопазване и хранене, закрила на детето, водоснабдяване и канализация, селско стопанство и икономическо развитие, духовно обучение – развито в партньорство с местните общности и изпълнявано предимно в селските райони, които често се характеризират с бедност и недостиг на предлагането на услуги.

Национална мрежа за децата – България – www.nmd.bg

Националната мрежа за децата (НМД) е създадена през 2003 г. като свободен алианс от неправителствени организации. През 2006 г. придобива статут на неправителствена организация в обществена полза. Към момента в НМД членуват над 140 организации, представители на гражданското общество. Основната цел на НМД е да работи за укрепване и улесняване на сътрудничеството между НПО и всички заинтересовани страни за гарантиране правата и благосъстоянието на децата и техните семейства. Основните изпълнявани дейности включват: укрепване на капацитета на членуващите организации, обмяна на опит и добри практики, застъпнически кампании в партньорство с НПО, бизнеса, институциите и гражданите с подкрепата на децата, изработване на информирани препоръки за политически реформи за децата и семействата, активна дейност за консолидиране на неправителствените организации, работещи в сферата на децата и семействата, както и за подобряване на комуникацията и обмяната на опит и добри практики между тях, изграждане на отворена гражданска мрежа по въпросите на децата и семействата. Становищата и експертните мнения на Мрежата по въпросите за деинституционализацията в България и детската бедност са обект на интерес от страна на международни организации.

 

AcrossLimits – Малта – www.acrosslimits.com 

AcrossLimits е динамично малтийско търговско дружество, чиито произход е твърдо залегнал в сектора на новите технологии и медиите. В действителност, основната дейност продължава да е съсредоточена в сферите на електронния бизнес, интернет и решенията за управление на знанията за малки и средни предприятия. През последните години обаче AcrossLimits разнообрази дейността си и към момента се състои от следните три отдела: „Технологии“, „Европейски проекти“ и „Образование“. AcrossLimits е създадено през м. юни 2001 г. като дружество с ограничена отговорност, въпреки че неговите членове са работили съвместно и преди тази дата по договор за партньорство и на практика изработват ИТ системи от 1996 г. С представителства в Италия, Испания и Гърция, AcrossLimits успява да предоставя различни услуги в сферата на информационните технологии, по-конкретно – насочени към трите ключови за дружеството области: електронно обучение, електронно здравеопазване и дигитална култура. В рамките на 13-годишното си съществуване AcrossLimits е разработило различни проекти, включващи платформи за електронно обучение, тестове, онлайн игри и симулации за преподаване на езици, наука и културни традиции на базата на комбинации на софтуер с отворен код и търговски софтуер.

WeWorld Onlus – Италия – www.weworld.it

WeWorld е неправителствена организация с нестопанска цел за сътрудничество за развитие, акредитирана от Министерство на външните работи на Италианската република. Организацията е независима, необвързана с конкретно вероизповедание и неполитическа. Създадена в гр. Милано през 1999 г., WeWorld работи в Италия, Азия, Африка и Латинска Америка в подкрепа на децата, жените и местните общности в борбата срещу бедността и неравенството и подпомагане на устойчивото развитие. WeWorld насърчава култура на взаимопомощ, социална ангажираност и зачитане на човешките права. В стремежа си да постигне дългосрочно интегрирано развитие, организацията предпочита да работи в райони с висок индекс на бедност. Там, в сътрудничество с местните партньори в различни области едновременно – здравеопазване, образование, безопасност на храните, права на децата и жените, екологична устойчивост и ангажираност на общността – WeWorld има за цел да изгради солидни основи за реално и трайно развитие на общността. Организацията си сътрудничи с мрежа от други организации на гражданското общество, за да осигури чуваемост за най-уязвимите хора в политическата програма на Италия и в международен мащаб.

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO – Италия – www.unibg.it

Катедрата по хуманитарни и социални науки работи на базата на научни изследвания в конкретни дисциплини като педагогика, психология, социология, антропология, философия, компютърни науки и мултимедии. Научно-изследователските резултати от този практически ангажимент, обикновено характеризиращ се с интердисциплинарни методи на работа, получават все по-голямо признание както на национално, така и на международно равнище. Също така те биват оповестявани и обсъждани сред научно-изследователската общност и в публикации, и заемат важно място по време на седмични семинари, конференции и работни срещи в страната и чужбина.

Scoala Gimnaziala Mihai David Negresti – Румъния http://www.scoalamihaidavidnegresti.ro/

Гимназия „Михай Давид“ се намира в гр. Негрещ, окръг Васлуй и осигурява ефективни образователни услуги за всички деца от града и околността. Град Негрещ е една от 316-те общини в Румъния, в които World Vision работи по програма за дългосрочна ангажираност. Училището обучава 814 ученици, записани от първи до осми клас в 31 паралелки. Образователният процес е обезпечен от 44 учители. Общината обслужвана от учебното заведение – гр. Негрещ – е много малка, разположена е в североизточната част на страната и трудно би могла да се нарече дори „град“. Характеризира се с висок дял на безработицата и бедността и липса на перспективи за развитие. Поради ниския жизнен стандарт в общността, много хора са били принудени да търсят в работа в чужбина. Не всички са успели да заминат с цялото си семейство, а други са се завърнали безуспешно наскоро след като са тръгнали. В повечето случаи децата са оставяни на грижите на другия родител, баби и дядовци, роднини или дори близки приятели. Масовото напускане е довело до многобройни случаи на семейства с един родител, в които децата са най-засегнати. Бедността, в частност, е един от най-значимите рискови фактори за ОУ. Родителите предпочитат да оставят децата си вкъщи, за да работят за гарантиране на доходи за семейството или да помагат в домакинството. Нерядко родителите се оплакват, че са толкова бедни, че не могат да си позволят да купят на децата необходимите пособия и дрехи за училище. И все пак опитът ни показва, че има и много бедни семейства, които отдават приоритет на образованието на своите деца и успяват да покрият техните разходи.

Scoala Gimnaziala Cosereni, lalomita County – Romania –    http://www.scoalacosereni.ro/

Средно училище „Корезни“ се намира в община Косерени, окръг Яломита, и осигурява ефективни образователни услуги за всички деца в общността, ученици и предучилищна възраст. Козерени е една от 316-те общности, в които „Световна визия“ работи в Румъния с дългосрочна програма за ангажиране. 416 ученици от подготвителен клас до 8 клас са записани в 17 паралелки. 31 учители осигуряват образователния процес. Обществото, което училището обслужва – Coşereni – е малка община с 5000 жители, разположена в южната част на Румъния. Повечето от хората, живеещи в тази общност, работят в селското стопанство, така че много хора са отишли ​​да работят в по-големи градове в околността. В повечето случаи децата са оставени в грижата на един родител, баби и/или дядо, роднини и дори близки приятели. Бедността е един от най-значимите рискови фактори за ранно отпадане от училище. Родителите предпочитат да държат децата си у дома, за да може последните да помагат в домакинството или да работят нискоквалифициран труд, но да помагат не семейния бюджет. В много случаи родителите се оплакват, че са толкова бедни, че не могат да осигурят на децата си нужните учебни пособия. Все пак опитът ни показва, че има много бедни семейства, които приоритизират образованието на децата си и въпреки трудностите са в състояние да покрият разходите им за училище.