Механизъм за превенция на ОУ

Групата за разработване на инструментариума (ГРИ) ще подготви механизъм „Процедура за интервенции в училище“. Инструментите ще се изработват на базата на констатациите, синтезирани в предварителните доклади на страните, свързани с ОУ в целевите държави. ГРИ ще интегрира идентифицираните предупредителни знаци за риск от ОУ, моделите на ситуации с висок риск от ОУ и профилите на ученици в риск в целевите държави. Групата ще използва също така и констатациите от SWAT анализа, който тя ще подготви след обсъждания със заинтересованите страни на ниво училище. Ще се използва интерактивна база данни в помощ на учителите за вписване и съпоставка на информацията през целия процес. Окончателният работен вариант на механизма ще бъде представен на учителите в рамките на еднодневна работна среща, организирана от експертите на място във всяко училище, и ще бъде потърсена обратна връзка, за да е сигурно, че съдържанието е адаптирано и отговаря на реалностите на образователната система. Допълнително ще организираме и двудневна работна среща на регионално ниво (във всяка страна/регион, където има целево училище) с институционалните правителствени и неправителствени заинтересовани страни на местно и регионално ниво, които имат отношение към сферата на образованието и превенцията на ОУ. Участниците ще бъдат поканени да дадат своя принос за подобряване на разработените механизъм и инструменти и ще ги валидират. Учителите ще преминат серия от обучения, базирани на учебни програми съгласно информацията по-долу, преди да приложат механизма в техните училища.

 Учителите ще започнат да прилагат механизма и свързаните с него инструменти в училище, а партньорите по проекта ще осигурят подкрепа на място под формата на експерти. Последните ще работят на място, както и по телефона или скайп, за да напътстват учителите. Също така експертите ще подпомагат учителите в ефективното планиране и прилагане на действия за превенция на ОУ. В училище учителите ще прилагат инструментариума съвместно с учениците, с останалите учители, които имат часове със същите ученици, с училищното ръководство и родителите. Задачите им ще бъдат да: следят за предупредителни знаци за ОУ съгласно контролния лист; извършват анализ на образователните потребности на учениците; идентифицират ученици в риск от ОУ; изготвят индивидуални планове за интервенция; регистрират информацията в база данни за проблемите, пред които са изправени учениците в риск; класифицират проблемите, свързани с ОУ, и избират тези, с които може да се работи ефективно на училищно ниво, а останалите насочват към общността. В рамките на проекта ще бъдат организирани два транснационални уебинара с участието на всички учители от всички целеви училища. Целта им ще бъде да подпомогнат учителите в споделянето на резултати, опит и достигнатите заключения. Помощ за провеждането на уебинарите ще бъде оказана от Бергамския университет, а техническа подкрепа – от партньора AcrossLimits..

Учителите ще започнат да прилагат механизма и свързаните с него инструменти в училище, а партньорите по проекта ще осигурят подкрепа на място под формата на експерти. Последните ще работят на място, както и по телефона или скайп, за да напътстват учителите. Също така експертите ще подпомагат учителите в ефективното планиране и прилагане на действия за превенция на ОУ. В училище учителите ще прилагат инструментариума съвместно с учениците, с останалите учители, които имат часове със същите ученици, с училищното ръководство и родителите. Задачите им ще бъдат да: следят за предупредителни знаци за ОУ съгласно контролния лист; извършват анализ на образователните потребности на учениците; идентифицират ученици в риск от ОУ; изготвят индивидуални планове за интервенция; регистрират информацията в база данни за проблемите, пред които са изправени учениците в риск; класифицират проблемите, свързани с ОУ, и избират тези, с които може да се работи ефективно на училищно ниво, а останалите насочват към общността. В рамките на проекта ще бъдат организирани два транснационални уебинара с участието на всички учители от всички целеви училища. Целта им ще бъде да подпомогнат учителите в споделянето на резултати, опит и достигнатите заключения. Помощ за провеждането на уебинарите ще бъде оказана от Бергамския университет, а техническа подкрепа – от партньора AcrossLimits.

В рамките на проекта ще бъдат организирани два транснационални уебинара с участието на всички учители от всички целеви училища. Целта им ще бъде да подпомогнат учителите в споделянето на резултати, опит и достиганите заключения. Помощ за провеждането на уебинарите ще бъде оказана от Бергамския университет, а техническа подкрепа – от партньора AcrossLimits. Всяка страна ще осигури преводачи по време на обсъжданията. ГРИ ще наблюдава, оценява и подобрява ефективността на механизма и архитектурата и годността на базата данни в продължение на девет месеца след началото на употребата им в училищата въз основа на обратна връзка от учителите, които ги използват. Групата ще разработи също така и инструмент за получаване на обратна връзка, а самата информация ще се набира от експертите на място.