Цел 4

Цел 4. Разпространение на междинните и окончателните резултати от проекта, добрите практики и опита

4.1 Количествени показатели за ефективност:
# Брой организирани заключителни конференции;
# Брой участници в заключителните конференции;
# Брой национални институционални заинтересовани страни, участващи в заключителните конференции;
# Брой статии за събитието в медиите;
# Брой статии, написани от специалисти в сферата на образованието, относно въздействието на изготвените по проекта инструменти и механизми;
# Брой посетители в интернет страницата;
# Брой издадени бюлетини;
# Брой харесвания във фейсбук страницата;
Един доклад за проучване на казус.

4.2 Качествени показатели за ефективност:
Промяна в нагласите на регионалните заинтересовани страни, имащи отношение към проекта, във връзка с възможността и готовността за прилагане на разработения по проекта модел за превенция на ОУ.