Цел 2

Развиване на уменията на учителите за превенция на ОУ

2.1 Количествени показатели за ефективност:
2 (Две) учебни програми;
# Брой учители, участващи в обучения;
# Брой учители, включени изцяло в дейностите по проекта;
# Брой учители, действащи като арбитри на ученици в риск от ОУ;
# Брой директори в целевите училища, участващи в проекта;
# Брой обхванати ученици в риск от ОУ;
# Брой обхванати родители на ученици в риск от ОУ;
# Брой ангажирани регионални заинтересовани страни във всяка партнираща държава
# Брой академични експерти и НПО, участващи в провеждането на изследванията;
#Брой регионални работни групи;
% на намаляване на дела на ОУ в шестте целеви училища; Една интерактивна база данни;
Един създаден механизъм за превенция на и интервенция при ОУ на ниво училище.

2.2 Качествени показатели за ефективност:
Степен на усъвършенстване на учителските постижения в превенцията на и интервенцията при ОУ;
Степен на успех при прилагането на механизма за превенция на ОУ в училищата;
Степен на ефективност на механизма за превенция на ОУ в училищата.