Цели

 

Според проучването на Тематичната работна група по проблемите на отпадането от училище (2012 г.) три са основните въпроси, които трябва да бъдат отчетени при създаването на механизъм за превенция на ОУ:

(1) Значението на ролята на учителите;

(2) Значението на персонализираната подкрепа и консултиране;

(3) Сътрудничеството между училището и други заинтересовани страни, имащи отношение към живота на младежите. Стратегията на нашата интервенция се опира именно на тези стълбове .
Според същата група механизмът за превенция на ОУ следва да работи на основата на триетапен процес:

а) (Текуща) оценка и идентифициране на знаците за ОУ с постоянно преразглеждане и адаптиране във времето;

б) Разработване на системи и практики в училищата и службите, които позволяват на училищния персонал и други имащи отношение специалисти да преглеждат данните, свързани с ОУ, и да идентифицират ученици, които сигнализират за затруднения или са в риск от ОУ;

в) Оценка на проблемите/нуждата от подкрепа на учениците в риск и последващото им обезпечаване, преди ученикът да вземе „общо решение“ в полза на преждевременното напускане на училище.

В процеса на разработване на плана на интервенцията, ние се придържахме стриктно тези препоръки.

Обхватът на нашия проект включва даване на възможност на училището да задейства съвместна реакция и действия още при най-ранните предупредителни знаци за риск от ОУ, както и ефективно да призове останалите заинтересовани страни в общността, за да ги включи в предотвратяването на ОУ.

Нашата първа цел е да определим ранните предупредителни знаци и модели на риск от ОУ. След което ще преминем към развиване на уменията на учителите за реакция при появата на ранни предупредителни знаци за ОУ и сътрудничество в рамките на мултидисциплинарни училищни екипи в целевите училища.На следващия етап екипите ни ще се стремят към засилване на сътрудничеството и комуникацията между училищата и останалите заинтересовани страни в общността за справяне с проблемите на ОУ в целевите общности. Последната ни цел ще е да разпространим междинните и окончателните резултати от проекта, добрите практики и опита.

Всички партньори по проекта ще осигурят принос към и ще отчитат постигането на резултатите от проекта чрез използване на качествени и количествени показатели.