Цел 3

Цел 3. Подкрепа за сътрудничество и комуникация между училището и общността

3.1 Количествени показатели за ефективност:
# Брой институционални заинтересовани страни в общността, участващи в проекта;
# Брой индивидуални заинтересовани страни в общността, участващи в проекта;
# Брой ученици, участващи в дейности, свързани с проекта;
# Брой родители, участващи в дейности, свързани с проекта;
# Брой протоколи за сътрудничество за превенция на ОУ на ниво общност;
# Брой академични експерти и НПО, участващи в провеждането на изследванията;
# Брой регионални работни групи;
# Брой на намаляване на случаите на ОУ в шестте целеви общности;
Един създаден механизъм за превенция на и интервенция при ОУ на ниво общност;
6 създадени мултидисциплинарни оперативни групи в общността.

3.2 Качествени показатели за ефективност:
Степен на усъвършенстване на сътрудничеството между училището и общността в превенцията на ОУ;
Степен на ефективност на механизма за превенция на ОУ в целевите общности;
Степен на участие на местните власти и местните представители на гражданското общество в превенцията на ОУ.