Цел 1

Определяне на ранните предупредителни знаци и модели на риск от ОУ

Количествени показатели за ефективност:

#Брой анализи на проблеми, свързани с ОУ, реализирани на нивото на всяка държава;
#Брой национални профили на ученик в риск, изготвени въз основа на констатациите от докладите по страни;
#Брой доклади по страни.